Organisatie
Zorggroep Tellus
Zorggroep Tellus is in 2006 ontstaan uit een fusie tussen twee verzorgingshuizen in Den Helder: Huis ter Duin en De Lichtboei. 
‌In ‌2011 heeft Huis ter Duin haar deuren gesloten en is er een prachtig nieuw zorgcentrum gebouwd: De Groene Vecht.

Bestuurder
Het bestuursmodel van Zorggroep Tellus wordt gevormd door de bestuurder. De bestuurder is eindverantwoordelijke voor én belast met het besturen van Zorggroep Tellus. De bestuurder is daarbij verantwoordelijk voor de realisatie van de (statutaire) doelstellingen, strategie en het beleid van de organisatie, maar ook de daaruit voorvloeiende resultaatontwikkeling, kwaliteit en veiligheid van de zorgverlening.

Bestuurder
De heer W. van der Most per 1 april 2017.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het bestuur van de organisatie en bewaakt de legitimiteit ervan. De Raad van Toezicht toetst de Raad van Bestuur bij beleidsvorming, uitvoering van bestuurstaken, houdt oog op het belang en de maatschappelijke functies die Zorggroep Tellus vervult. Daarnaast staat de Raad van Toezicht de Raad van Bestuur met advies terzijde en treedt op als sparringpartner.

Samenstelling Raad van Toezicht
De heer T. Mosheuvel, voorzitter per 1 april 2020. Datum intreden: 22 september 2016.
Mevrouw T. Groenhuizen-Bais, vice voorzitter per 1 februari 2022. Datum intreden: 26 mei 2016.
‌De heer A.J. Brand, algemeen lid per 1 juli 2020. Datum intreden: 1 juli 2020.
De heer S.J.A. Timmerman, algemeen lid per 1 juli 2020. Datum intreden: 1 juli 2020.
‌Mevrouw A.M. Ruige, algemeen lid per 1 februari 2022. Datum intreden: 1 februari 2022.
Download
‌toezichtvisie rvt
Informatie over de organisatie
De Ondernemingsraad
De Ondernemingsraad (OR) is een gekozen medewerkersvertegenwoordiging die de belangen van de medewerkers in de organisatie behartigt, maar weegt deze ook af tegen de belangen van Zorggroep Tellus als geheel. Hoe de OR dat doet is vastgelegd in de Wet op de Ondernemingsraden. De Wet op de Ondernemingsraden geeft de OR hierbij een aantal handvatten. Zo moet bij belangrijke besluiten de OR om advies worden gevraagd en in sommige gevallen moet de OR instemming verlenen. De OR van Zorggroep Tellus bestaat uit zeven medewerkers. De inbreng van en namens de medewerkers wordt buitengewoon serieus genomen. Uitspraken van de OR, als vertegenwoordigend orgaan van de medewerkers, vinden hun doorwerking in de besluiten van de Raad van Bestuur.

De Cliëntenraad
Goede zorg leveren wij met elkaar. De input van onze cliënten is daarom van onschatbare waarde. De Cliëntenraad (CR) behartigt de belangen van onze cliënten op het gebied van zorg- en dienstverlening en weet precies wat er leeft. Door regelmatig overleg van verschillende commissies met de CR kan Tellus zoveel mogelijk rekening houden met ieders wensen en behoeften. De CR van Zorggroep Tellus bestaat uit acht leden, zowel cliënten als relaties van cliënten die uw belangen behartigen. Zij praten mee over onderwerpen die voor hen belangrijk zijn.

Het jaarverslag en jaarrekening
Ieder jaar publiceert Zorggroep Tellus een jaarverslag. Soms met publieksversie. De publieksversie geeft een globaal beeld van Tellus in het afgelopen jaar. Om het jaarverslag en de jaarrekening te openen, klikt u op de link. Het jaarverslag bevat verantwoording over belangrijke onderwerpen als kwaliteit, goed bestuur, financiële prestaties, productie en personeel. Daarnaast bevat het jaarverslag gegevens die op grond van een wettelijke verplichting moeten worden aangeleverd.

Klik hieronder om het jaarverslag van 2021 te downloaden (PDF).
Download
‌jaarverslag 2021
(PDF)
ANBI
ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Een ANBI draagt op de een of andere wijze bij aan het algemeen nut. Het kan een goed doel, een culturele of een wetenschappelijke instelling zijn. Het kan ook een kerk of organisatie met een bepaalde levensbeschouwing zijn. Deze status wordt toegekend door de Belastingdienst. Klik hieronder om de ANBI van Zorggroep Tellus in te zien. 
downnload
‌ANBI
(PDF)
De personeelssamenstelling
Professioneel, voldoende en gemotiveerd personeel is belangrijk om goede zorg te verlenen. Bij Zorggroep Tellus werken veel gemotiveerde mensen, die dagelijks klaar staan om de best mogelijke zorg te bieden aan de cliënten. Daarnaast beschikt Tellus over vele enthousiaste vrijwilligers en stagiairs. Al deze mensen zijn voor ons van onschatbare waarde.
downnload
‌personeelssamenstelling
(PDF)
Het kwaliteitsverslag
Begin 2017 is het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg opgenomen in het register van het Zorginstituut Nederland (ZINL) en per direct in werking getreden. Het kwaliteitskader beschrijft aan welke vereisten goede zorg moet voldoen en is vooral gericht op leren en verbeteren. Het kader vormt ook de basis voor het toezicht door de Inspectie voor de volksgezondheid (IGZ) en de zorginkoop door de zorgkantoren.
Zorggroep Tellus onderschrijft de inhoud van Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Analoog aan de visie van Zorggroep Tellus, staat de cliënt in het Kwaliteitskader centraal. Het is de cliënt die bepaalt hoe zorgverleners en zorgorganisaties zo optimaal en liefdevol mogelijk kunnen bijdragen aan de kwaliteit van zijn of haar leven. En het is ook de cliënt die het resultaat van deze inspanningen beoordeelt: in welke mate is hij of zij tevreden over de bijdrage van de geleverde zorg aan de beoogde kwaliteit van leven? Het is aan zorgverleners en organisaties om de zorg hierop af te stemmen, inzichtelijk te maken op welke wijze hieraan gewerkt wordt en blijvend te leren en te verbeteren.

In onderstaand kwaliteitsverslag wordt de stand van zaken ten aanzien van het Kwaliteitsplan 2021 van Zorggroep Tellus weergegeven. 
download
‌kwaliteitsverslag ‌2021
(pdf)
Contact
Voor informatie en vragen kunt u altijd bellen, mailen of langskomen op één van onze locaties.
Het algemene e-mailadres van Zorggroep Tellus is info@zorggroeptellus.nl
Locatie De Lichtboei
IJsselmeerstraat 2
1784 MA Den Helder
T (0223) 63 85 00
F (0223) 63 37 14
Locatie De Groene Vecht
Vechtstraat 250
1784 TG Den Helder
T (0223) 68 59 20
F (0223) 68 59 59
Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlZorggroep Tellus is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie.
Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend.