Privacy
binnen Tellus.

Hoe verwerkt Zorggroep Tellus persoonsgegevens? Privacy vinden wij heel belangrijk. Zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens geldt bij Zorggroep Tellus als onderdeel van goede zorg en goed werkgeverschap. Medewerkers van Zorggroep Tellus zijn zich bewust van de actuele wetgeving rondom privacy. Het uitgangspunt is dat medewerkers van Zorggroep Tellus vertrouwelijk omgaan met persoonsgegevens. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt.

‌Op deze pagina vindt u alles over persoonsgegevens en hoe wij persoonsgegevens verwerken.

‌Deze privacyverklaring kan wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest actuele privacyverklaring vindt u altijd op deze website. Zorggroep Tellus raadt u aan deze verklaring af en toe opnieuw te raadplegen, zodat u van wijzigingen op de hoogte bent. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring.

Privacy- en cookieverklaring

Uw privacy is voor Zorggroep Tellus van groot belang. U en onze medewerkers mogen ervan uitgaan dat wij er alles aan doen om misbruik van persoonsgegevens te voorkomen. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarbij houden wij ook rekening met zorg gerelateerde wetgeving zoals onder andere de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de Zorg (Wabvpz).

Wij respecteren ieders privacy en vinden het belangrijk dat u weet wat wij met uw persoonsgegevens doen. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens houden wij ons aan de privacywetgeving. Dat betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij uw persoonsgegevens verwerken, via deze privacy- en cookieverklaring.
 • Zo min mogelijk persoonsgegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonsgegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
 • Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens die bij ons verwerkt zijn.

Om ons werk goed te doen is het vaak noodzakelijk om persoonsgegevens te verwerken. 

Meestal vragen wij uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. We vragen ook andere gegevens. Zoals uw gezondheidsgegevens. Of uw bankrekeningnummer voor het automatisch afschrijven van uw verzorgingskosten. Het verschilt per dienst welke gegevens wij nodig hebben. Meestal geeft u uw gegevens zelf aan ons door. Soms krijgen wij uw gegevens op een andere manier. Bijvoorbeeld via uw huisarts of specialist of gemeente.

Persoonsgegevens cliënten

Hiervoor verwerken wij de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Woonadres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Verzekeringsgegevens/polisnummer
 • Indien van toepassing: wettelijke vertegenwoordiger(s)
 • Gezondheidstoestand
 • Resultaten van onderzoeken
 • Diagnose en behandel-/zorgplannen
 • Zorgindicaties

 

Deze gegevens worden vastgelegd in uw Elektronisch Cliënten Dossier (ECD). We zijn verplicht om uw BSN te registreren en te gebruiken voor veilige en juiste zorgverlening. Ook zijn wij verplicht om uw BSN op te nemen in de administratie en te controleren via een identiteitsbewijs (ID-bewijs).

 

Persoonsgegevens medewerkers, sollicitanten, vrijwilligers

Hiervoor verwerken wij de volgende gegevens:

 • NAW-gegevens  
 • Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer) 
 • Kopie ID-bewijs
 • Curriculum Vitae  
 • Motivatiebrief  
 • Salarisindicatie 
 • Referenties  
 • Datum beschikbaarheid 
 • Eventuele overige informatie die u meestuurt met uw sollicitatie
 • BIG-registratie
 • VOG-verklaring
 • BSN
 • IBAN  

 

Deze gegevens worden vastgelegd in het personeelsdossier (medewerkers), in het vrijwilligersdossier (vrijwilligers) en in de mail. Zodra de procedure is afgerond wordt de mail verwijderd.

We verwerken uitsluitend die persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor zij worden verwerkt of voor verenigbare doelen. Zo beperken we de opslag van uw persoonsgegevens. Met uw medewerking zorgen we dat we met de juiste gegevens blijven werken. Als u een onlineaccount bij ons heeft, kunt u zelf een aantal persoonsgegevens inzien, aanpassen, of verwijderen. Zo zorgen we gezamenlijk voor correcte (persoons)gegevens.

 

Wij gebruiken uw gegevens om:

 • een zorgovereenkomst of arbeidsovereenkomst met u aan te gaan en uit te voeren.
 • registreren wie we wel of niet mogen benaderen.
 • uw veiligheid te garanderen door inzet van cameratoezicht op locatie.
 • interne en externe audits op onze diensten uit te voeren.
 • de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren (wettelijke verplichting)
 • voeren van een financiële administratie voor het kunnen declareren van uw zorg of om uw salaris uit te kunnen betalen.
 • uw verzoeken tot uitvoering van uw rechten tot uw persoonsgegevens.
 • wetenschappelijk onderzoek en statistisch onderzoek te doen.
 • ons aan de wet te houden.
 • bij te houden hoe en wanneer wij contact met u hebben.
 • Updates van software te kunnen testen. Daar waar mogelijk gebruiken we fictieve persoonsgegevens.
 • bij te houden van bezoek van onze website om onze website te verbeteren.

Zorggroep Tellus gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij en derde partijen gebruiken cookies om:

 • Functionaliteiten van de website mogelijk te maken (technische en functionele cookies) 
 • Het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website gebruiksvriendelijker te maken (analytische cookies) 

Wij anonimiseren deze gegevens vóórdat ze verwerkt worden.

Deze cookies verzamelen de volgende gegevens van u: 

 • IP-adres 
 • Cookie-ID 
 • Website- en klikgedrag 
 • Referrer-URL 

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen wij, voor zover wij dat verplicht zijn, vragen om uw akkoord voor het gebruik van cookies. 

Wij leggen vast wat wij met u afspreken. Dit zijn bijvoorbeeld contactmomenten die we vastleggen:

 • brieven en e-mails die wij sturen en van u ontvangen.
 • telefoongesprekken en chats.
 • wat u op onze websites doet en bekijkt.
 • wat u in onze zorgportaal doet en bekijkt.
 • ons contact via social media, zoals Facebook, Twitter en WhatsApp.

Zorggroep Tellus is voor alle locaties van Tellus verantwoordelijk voor een goede verwerking van uw persoonsgegevens.

Soms geven wij uw gegevens door. En soms controleren wij uw gegevens bij andere bedrijven of krijgen die van andere organisaties. Wij kunnen gegevens uitwisselen met:

 • andere afdelingen binnen Zorggroep Tellus, zoals onder andere de financiële administratie, casemanager etc.
 • cliënten en verwanten.
 • curatoren en bewindvoerders.
 • onze leveranciers en partners, zoals apotheken, hulpmiddelen, vervoersbedrijven etc.
 • Zorgverzekeraar
 • Gemeente en andere overheidsinstanties zoals NzA, CAK, IGJ.
 • Collega zorgorganisaties
 • Ziekenhuizen
 • Belastingdienst

Wij verkopen uw gegevens niet.

Onze website, app en IT-systemen zijn goed beveiligd. En wij nemen steeds maatregelen om misbruik van uw gegevens te voorkomen. Ook onze medewerkers hebben duidelijke instructies gekregen hoe zij om moeten gaan met uw gegevens. Wel zo vertrouwd!

Ontdekt u toch een kwetsbaarheid in onze dienstverlening? Het is fijn als u ons dit laat weten. Dan kunnen we maatregelen treffen en werken we samen aan het verbeteren van de veiligheid van uw en onze gegevens en systemen.

Wij zijn extra voorzichtig met gevoelige gegevens

Onder gevoelige gegevens verstaan wij bijvoorbeeld:

 • uw Burgerservicenummer (BSN) en bankgegevens.
 • uw medische gegevens. 
  Onze artsen zijn verantwoordelijk voor het goed verwerken van uw medische gegevens. Zorgmedewerkers kunnen alleen bij uw zorgdossier als zij daarvoor geautoriseerd zijn. Alle medewerkers van Zorggroep Tellus hebben een geheimhoudingsplicht.

Wij bewaren uw gegevens zolang wij die nodig hebben. Of zolang verplicht is voor de wet. Daarna verwijderen wij uw gegevens of maken wij uw gegevens anoniem. Als wij uw gegevens anoniem maken dan verwijderen wij alle gegevens die naar u verwijzen. De gegevens kunnen niet meer aan u gekoppeld worden.

Sommige gegevens worden bewaard omdat het op grond van een financiële en/of fiscale verplichting noodzakelijk is. Uw medisch dossier wordt 20 jaar bewaard omdat dit een verplichting is vanuit de WGBO. U kunt erop rekenen dat wij uw medisch dossier op een zorgvuldige manier vernietigen na afloop van de bewaartermijn.

Wij houden ons aan de wetten en regels voor privacy. Onder andere:

 • Grondwet
 • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
 • Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAvg)
 • Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)
 • Wet zorg en dwang (Wzd)
 • Wet langdurige zorg (Wlz)
 • Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz)
 • Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg
 • Zorgverzekeringswet (Zvw)
 • Geneesmiddelenwet
 • Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz)
 • Wet loonbelasting (Wlb)
 • Pensioenwet (PW)
 • Arbeidsomstandighedenwet
 • de Telecommunicatiewet (TW)

Uw rechten

Uw rechten zijn ook in de wet geregeld. U heeft de volgende rechten:

 • Recht op inzage: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien.  
 • Recht op rectificatie: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, te corrigeren of aan te vullen, indien deze onjuist of onvolledig zijn.  
 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en tegen direct marketing.  
 • Recht op verwijdering: u kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen. 
 • Recht om uw toestemming in te trekken: indien u ons toestemming hebt gegeven om persoonsgegevens te verwerken, dan kunt u deze toestemming op ieder moment intrekken. 
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten overdragen naar een derde partij.  
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kunt u ons verzoeken om het verwerken van uw persoonsgegeven (al dan niet tijdelijk) te beperken. 

Laat ons weten als u gebruik wilt maken van uw rechten

Stuur uw e-mail naar avg@zorggroeptellus.nl . U kunt ook een brief sturen naar:

Zorggroep Tellus
Informatiebeveiliging & Privacy
IJsselmeerstraat 2
1784 MA Den Helder

Stuur een kopie van uw paspoort of ID-kaart mee. Wilt u uw Burgerservicenummer (BSN) en pasfoto alstublieft onleesbaar maken? Wij reageren binnen een maand na ontvangst van uw brief of e-mail.

Stuur een e-mail naar Annelies Magnin, Functionaris Gegevensbescherming van Zorggroep Tellus via avg@zorggroeptellus.nl . U kunt ook een brief sturen naar:

Zorggroep Tellus
Informatiebeveiliging & Privacy
IJsselmeerstraat 2
1784 MA Den Helder

Komen wij er samen niet uit? Leg uw klacht dan voor aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid? Mail ze aan onze Functionaris Gegevensbescherming: avg@zorggroeptellus.nl .

 

Dat mag bijvoorbeeld als er iets verandert in de wetten of regels of als er nieuwe ontwikkelingen zijn die daartoe aanleiding geven. Op onze website vindt u altijd de laatste versie. Deze laatste versie is van 1-1-2023

Heeft u vragen, tip of een klacht?

Stuur een e-mail naar de Functionaris Gegevensbescherming van Zorggroep Tellus via avg@zorggroeptellus.nl. U kunt ook een brief sturen naar:

Zorggroep Tellus
Informatiebeveiliging & Privacy
IJsselmeerstraat 2
1784 MA Den Helder

Komen wij er samen niet uit? Leg uw klacht dan voor aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid? Mail ze aan onze Functionaris Gegevensbescherming: avg@zorggroeptellus.nl.

Laat ons weten als u gebruik wilt maken van uw rechten

Stuur uw e-mail naar avg@zorggroeptellus.nl . U kunt ook een brief sturen naar:

Zorggroep Tellus
Informatiebeveiliging & Privacy
IJsselmeerstraat 2
1784 MA Den Helder

Stuur een kopie van uw paspoort of ID-kaart mee. Wilt u uw Burgerservicenummer (BSN) en pasfoto alstublieft onleesbaar maken? Wij reageren binnen een maand na ontvangst van uw brief of e-mail.

Wilt u voortaan de VerTellus ontvangen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en kom alles over Tellus te weten.