Bestuur en organisatie

Tellus kent een rijke geschiedenis en ligt verankerd in de wijken van Nieuw Den Helder. Tellus is in 2006 ontstaan uit een fusie tussen twee verzorgingshuizen in Den Helder: Huis ter Duin en De Lichtboei. In ‌2011 heeft Huis ter Duin plaatsgemaakt voor een prachtig nieuw zorgcentrum: De Groene Vecht.

Bestuurder

Het bestuursmodel van Zorggroep Tellus wordt gevormd door de bestuurder. De bestuurder is eindverantwoordelijke voor én belast met het besturen van Zorggroep Tellus. De bestuurder is daarbij verantwoordelijk voor de realisatie van de (statutaire) doelstellingen, strategie en het beleid van de organisatie, maar ook de daaruit voorvloeiende resultaatontwikkeling, kwaliteit en veiligheid van de zorgverlening.

Huidig bestuurder
De heer W. van der Most per 1 april 2017.

Samenstelling Raad van Toezicht

 • De heer T. Mosheuvel
  Voorzitter per 1 april 2020.
  Datum intreden: 22 september 2016.
 • Mevrouw T. Groenhuizen-Bais
  Vice voorzitter per 1 februari 2022.
  Datum intreden: 26 mei 2016.
 • ‌De heer A.J. Brand
  Algemeen lid per 1 juli 2020.
  Datum intreden: 1 juli 2020.
 • ‌Mevrouw A.M. Ruige
  Algemeen lid per 1 februari 2022.
  Datum intreden: 1 februari 2022.
 • De heer E.E.E. Bessem
  Algemeen lid per 1 december 2023.
  Datum intreden: 1 december 2023.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het bestuur van de organisatie en bewaakt de legitimiteit ervan. De Raad van Toezicht toetst de Raad van Bestuur bij beleidsvorming, uitvoering van bestuurstaken, houdt oog op het belang en de maatschappelijke functies die Zorggroep Tellus vervult. Daarnaast staat de Raad van Toezicht de Raad van Bestuur met advies terzijde en treedt op als sparringpartner.

De Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad (OR) is een gekozen medewerkersvertegenwoordiging die de belangen van de medewerkers in de organisatie behartigt, maar weegt deze ook af tegen de belangen van Zorggroep Tellus als geheel. Hoe de OR dat doet is vastgelegd in de Wet op de Ondernemingsraden. De Wet op de Ondernemingsraden geeft de OR hierbij een aantal handvatten. Zo moet bij belangrijke besluiten de OR om advies worden gevraagd en in sommige gevallen moet de OR instemming verlenen. De OR van Zorggroep Tellus bestaat uit zeven medewerkers. De inbreng van en namens de medewerkers wordt buitengewoon serieus genomen. Uitspraken van de OR, als vertegenwoordigend orgaan van de medewerkers, vinden hun doorwerking in de besluiten van de Raad van Bestuur.

De Cliëntenraad

Goede zorg leveren wij met elkaar. De input van onze cliënten is daarbij van onschatbare waarde. Tellus vindt het dan ook heel belangrijk om de inspraak en medezeggenschap van cliënten goed te regelen. Mede hierom beschikt Tellus over twee lokale cliëntenraden, één voor locatie De Lichtboei en de thuiszorg en één voor locatie De Groene Vecht. De lokale cliëntenraden voeren (structureel) overleg over de gang van zaken op de locatie en in de buurt met betrekking tot wonen, welzijn, zorg- en dienstverlening. De voorzitters en secretarissen van deze lokale cliëntenraden hebben zitting in een centrale cliëntenraad op organisatieniveau met de bestuurder. In het locatie-overstijgende overleg komen (beleids-)zaken aan de orde. 

De Verpleegkundige adviesraad (VAR)

De VAR is een adviesorgaan dat gevraagd en ongevraagd advies geeft aan de Raad van Bestuur en het management, om de kwaliteit van zorg te waarborgen en te verbeteren. De VAR stelt verpleegkundigen in staat om een bijdrage te leveren aan het beleid van Tellus en proactief op veranderingen in de zorg in te spelen. Daarnaast stimuleert de VAR beroepsinhoudelijke ontwikkeling en draagt zo bij aan verdere professionalisering van het beroep verpleegkundigen.

Het jaarverslag en jaarrekening

Ieder jaar publiceert Zorggroep Tellus een jaarverslag. Soms met publieksversie. De publieksversie geeft een globaal beeld van Tellus in het afgelopen jaar. Om het jaarverslag en de jaarrekening te openen, klikt u op de link. Het jaarverslag bevat verantwoording over belangrijke onderwerpen als kwaliteit, goed bestuur, financiële prestaties, productie en personeel. Daarnaast bevat het jaarverslag gegevens die op grond van een wettelijke verplichting moeten worden aangeleverd.

ANBI

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Een ANBI draagt op de een of andere wijze bij aan het algemeen nut. Het kan een goed doel, een culturele of een wetenschappelijke instelling zijn. Het kan ook een kerk of organisatie met een bepaalde levensbeschouwing zijn. Deze status wordt toegekend door de Belastingdienst. Klik hieronder om de ANBI van Zorggroep Tellus in te zien.

De personeelssamenstelling

Professioneel, voldoende en gemotiveerd personeel is belangrijk om goede zorg te verlenen. Bij Zorggroep Tellus werken veel gemotiveerde mensen, die dagelijks klaar staan om de best mogelijke zorg te bieden aan de cliënten. Daarnaast beschikt Tellus over vele enthousiaste vrijwilligers en stagiairs. Al deze mensen zijn voor ons van onschatbare waarde.

Het kwaliteitsverslag

Begin 2017 is het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg opgenomen in het register van het Zorginstituut Nederland (ZINL) en per direct in werking getreden. Het kwaliteitskader beschrijft aan welke vereisten goede zorg moet voldoen en is vooral gericht op leren en verbeteren. Het kader vormt ook de basis voor het toezicht door de Inspectie voor de volksgezondheid (IGZ) en de zorginkoop door de zorgkantoren.

Zorggroep Tellus onderschrijft de inhoud van Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Analoog aan de visie van Zorggroep Tellus, staat de cliënt in het Kwaliteitskader centraal. Het is de cliënt die bepaalt hoe zorgverleners en zorgorganisaties zo optimaal en liefdevol mogelijk kunnen bijdragen aan de kwaliteit van zijn of haar leven. En het is ook de cliënt die het resultaat van deze inspanningen beoordeelt: in welke mate is hij of zij tevreden over de bijdrage van de geleverde zorg aan de beoogde kwaliteit van leven? Het is aan zorgverleners en organisaties om de zorg hierop af te stemmen, inzichtelijk te maken op welke wijze hieraan gewerkt wordt en blijvend te leren en te verbeteren.

In onderstaand kwaliteitsverslag wordt de stand van zaken ten aanzien van het Jaar- en Kwaliteitsplan 2023 van Zorggroep Tellus weergegeven.

Gezond en lekker eten.
Elke dag weer.
Tafeltje Dekje brengt u een fijne
en voedzame maaltijd aan huis.

Gezond en lekker eten.
Elke dag weer.
Tafeltje Dekje brengt u een fijne
en voedzame maaltijd aan huis.

Werken op een plek
waar je je thuis voelt.

Werken op een plek
waar je je thuis voelt.

Het verschil maken voor de ouderen?
Zet jouw talent in en word vrijwilliger!

Het verschil maken voor de ouderen?
Zet jouw talent in en word vrijwilliger!

Een gezellige ontmoetingsplek.
Maak kennis met onze bewoners.

Een gezellige ontmoetingsplek.
Maak kennis met onze bewoners.

Wonen bij tellus?

Wonen bij tellus?

Wilt u voortaan de VerTellus ontvangen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en kom alles over Tellus te weten.