Voor cliënten
Met persoonsgegevens van cliënten bedoelen we ook persoonsgegevens van verwanten en wettelijke vertegenwoordigers.
Om haar taken goed uit te voeren, verwerkt Zorggroep Tellus hierbij, afhankelijk van uw (zorg-) vraag, mogelijk algemene persoonsgegevensgegevens en bijzondere persoonsgegevens. 
Wat verstaan we onder algemene persoonsgegevens?
Onder algemene persoonsgegevens verstaan we: 
‌- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Beeldmateriaal (bv. foto’s)
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer
- Verzekeringsgegevens
- Burgerservicenummer (BSN)
- Soort en nummer van het identiteitsbewijs
- Informatie die u zelf verstrekt, bijvoorbeeld op formulieren
- Informatie van contactpersonen, mantelzorgers en/of bewindvoerders
Welke persoonsgegevens verwerken we van cliënten?
We verwerken alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor het kunnen uitvoeren van onze diensten en taken. Voor (nieuw) cliënten zijn dit gegevens als:
- registreren voor en het aanbieden van zorg bij Zorggroep Tellus
- inschrijven voor en het aanbieden van dagbesteding
- inschrijven voor en het aanbieden van thuiszorg
- registreren voor en het aanbieden van een woning bij Zorggroep Tellus
- registreren voor en het aanbieden van personenalarmering
- registreren voor en het aanbieden van respijtzorg
- bijhouden en bewaken van een medisch dossier
- elektronisch delen van uw medische gegevens met de juiste betrokkenen
- toegang verschaffen tot het cliëntportaal van Zorggroep Tellus
Wat zijn mijn rechten als het gaat om mijn persoonsgegevens?
U heeft verschillende rechten als het gaat om uw persoonsgegevens
1. U heeft het recht om een verzoek te doen tot inzage of correctie van uw persoonsgegevens.

2. U mag vragen om vernietiging van uw dossier. U mag dit vragen voor het gehele dossier of voor een gedeelte daarvan. U kunt uw verzoek om uw dossier te laten vernietigen schriftelijk indienen of ter plekke aan uw contactpersoon verzoeken. In principe moet Zorggroep Tellus gehoor geven aan uw verzoek tot (gedeeltelijke) vernietiging van uw dossier, maar niet in alle gevallen. Bijvoorbeeld wanneer uw arts van mening is dat het overduidelijk in uw eigen belang is het dossier of delen daarvan toch te bewaren. Uw arts is namelijk ook gebonden aan zijn zorgplicht.

3. U heeft het recht van verzet. Dit betekent dat u zich kunt verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor sommige doeleinden. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van uw gegevens voor campagnes of ander gebruik van uw gegevens.

4. U heeft het recht uw gegevens in een standaard, elektronisch formaat geleverd te krijgen, zodat u deze aan andere zorgaanbieders kunt overdragen. Indien een andere zorgaanbieder vergelijkbare systemen gebruikt, kan Zorggroep Tellus uw gegevens ook rechtstreeks aan deze andere aanbieder leveren.

Zorggroep Tellus zal geen kosten in rekening brengen om aan deze verzoeken te voldoen, behalve als verzoeken als excessief beoordeeld worden.
Wat zijn bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn extra gevoelig. 
‌Gegevens over zaken zoals ras, religie en seksuele voorkeur worden in principe niet geregistreerd. Deze bijzondere persoonsgegevens worden - met toestemming van de cliënt – alleen geregistreerd als dit noodzakelijk is voor een goede zorgverlening. Zorggroep Tellus houdt een medisch dossier bij, om goede zorg te kunnen bieden. Dit dossier kan onder andere de diagnose, de medicatie en labuitslagen bevatten. De cliënt heeft altijd recht op inzage in dit dossier.

Voor unieke identificatie gebruikt Zorggroep Tellus het BSN. Zorggroep Tellus houdt zich daarbij aan de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg. Daarom leggen we ook de gegevens van uw identiteitsbewijs vast.
Waar gebruiken we uw persoonsgegevens voor?
We gebruiken uw gegevens alleen voor de doeleinden waar we ze in eerste instantie voor verzameld hebben. Als we bijvoorbeeld uw gegevens hebben verkregen voor het wonen in onze aanleunwoningen, zullen we deze gegevens niet gebruiken om u te benaderen voor onze dagbesteding. Als wij gegevens toch voor een ander doel willen gebruiken, dan zullen we eerst uw toestemming vragen. Die toestemming mag u, zonder nadelige gevolgen, weigeren.
Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig. Ons streven is om persoonsgegevens te vernietigen zodra we deze niet meer nodig hebben om onze doelen te realiseren. Sommige gegevens worden bewaard omdat het op grond van een financiële en/of fiscale verplichting nodig is. In dat geval worden gegevens zeven jaar bewaard. Uw medische dossier wordt vanwege verplichtingen uit de WGBO 15 jaar bewaard. Na afloop van deze termijn zorgen wij ervoor dat uw persoonsgegevens op zorgvuldige wijze worden verwijderd.
Wanneer delen wij uw persoonsgegevens?
Wij delen uw gegevens alleen wanneer dat nodig is. Zorggroep Tellus zal uw persoonsgegevens nooit aan derde partijen verkopen. Wel delen we soms persoonsgegevens binnen samenwerkingsverbanden met ketenpartners zoals ziekenhuizen,huisartsen en/of apotheken.
Contact
Voor informatie en vragen kunt u altijd bellen, mailen of langskomen op één van onze locaties.
Het algemene e-mailadres van Zorggroep Tellus is info@zorggroeptellus.nl
Locatie De Lichtboei
IJsselmeerstraat 2
1784 MA Den Helder
T (0223) 63 85 00
F (0223) 63 37 14
Locatie De Groene Vecht
Vechtstraat 250
1784 TG Den Helder
T (0223) 68 59 20
F (0223) 68 59 59
Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlZorggroep Tellus is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie.
Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend.