Medewerkers en vrijwilligers
Met persoonsgegevens medewerkers bedoelen we ook persoonsgegevens van sollicitanten, stagiair(e)s, uitzendkrachten, vrijwilligers en personeel niet in loondienst (bv. ZZP’er). Om taken goed uit te kunnen voeren, verwerkt Zorggroep Tellus mogelijke gegevens als algemene persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens.
Wat verstaan we onder algemene persoonsgegevens?
Onder algemene persoonsgegevens verstaan we:
‌- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- BSN
- Kopie ID (alleen voor medewerkers in loondienst)
- CV
- Verklaring Omtrent Gedrag
- Motivatiebrief
- Getuigschriften en referenties
- Diploma’s in het kader van bevoegd en bekwaam
- Beeldmateriaal (bijvoorbeeld foto’s)
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer
- Verzekeringsgegevens
- Kopie werkvergunning
- Kopie verblijfsvergunning
- Informatie die u zelf verstrekt, bijvoorbeeld op formulieren
Wanneer delen wij uw persoonsgegevens?
Wij delen uw gegevens alleen wanneer dat nodig is. Zorggroep Tellus zal uw persoonsgegevens nooit aan derde partijen verkopen. 
Waar gebruikt Tellus mijn persoonsgegevens voor?
We gebruiken uw gegevens alleen voor de doeleinden waar we ze in eerste instantie voor verzameld hebben. Als we bijvoorbeeld uw gegevens hebben verkregen voor een sollicitatie, zullen we deze gegevens niet gebruiken om u te benaderen voor informatie of nieuwsbrieven. Als wij gegevens toch voor een ander doel willen gebruiken, dan zullen we eerst uw toestemming vragen. Die toestemming mag u, zonder nadelige gevolgen, weigeren.
Wat zijn mijn rechten als het gaat om mijn persoonsgegevens?
U heeft verschillende rechten als het gaat om uw persoonsgegevens.
1. U heeft het recht om een verzoek te doen tot inzage of correctie van uw persoonsgegevens.

2. U mag vragen om vernietiging van uw dossier. U mag dit vragen voor het gehele dossier of voor een gedeelte daarvan. U kunt uw verzoek om uw dossier te laten vernietigen schriftelijk indienen. In principe moet Zorggroep Tellus gehoor geven aan uw verzoek tot (gedeeltelijke) vernietiging van uw dossier, maar niet in alle gevallen, denk aan het declaratieproces, (fiscale) wet- en regelgeving en goedwerkgeverschap.

3. U heeft het recht van verzet. Dit betekent dat u zich kunt verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor sommige doeleinden. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van uw gegevens voor campagnes of ander gebruik van uw gegevens.

4. U heeft het recht uw gegevens in een standaard, elektronisch formaat geleverd te krijgen.

Zorggroep Tellus zal geen kosten in rekening brengen om aan deze verzoeken te voldoen, behalve als verzoeken als excessief beoordeeld worden.
Wat zijn bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn extra gevoelig.
- Gegevens over bijvoorbeeld ras, religie en seksuele voorkeur (bijzondere persoonsgegevens) worden niet geregistreerd.
- Van zorgmedewerkers wordt vastgelegd of men wel of niet tegen hepatitis B is ingeënt.
- Financiële gegevens voor de salarisverwerking zijn gevoelige persoonsgegevens, waarbij de organisatie meer maatregelen treft om hier vertrouwelijk mee om te gaan.
We gebruiken uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van een personeelsadministratie
Wij gebruiken persoonsgegevens omdat het nodig is voor het uitvoeren van een personeelsadministratie. Vaak bewaren we ook persoonsgegevens omdat dat moet vanwege wettelijke, financiële en/of fiscale verplichtingen en voor het voeren van een verzuim- en/of salarisadministratie.
Welke persoonsgegevens verwerkt Tellus?
We verwerken alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor het kunnen uitvoeren van onze diensten en taken. Voor medewerkers, vrijwilligers, stagiairs etc. zijn dit de volgende gegevens:
‌- om een werknemers-/werkgeversrelatie aan te gaan en te onderhouden en hiervoor een personeels-, financiële-, uren-, verzuim- en/of salarisadministratie te voeren
- om te beoordelen of de medewerker een (premie)korting en/of subsidie in aanmerking komt of onder een (premie)korting- of subsidieregeling valt
- om onze re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan het vanuit de overheid opgelegde doeleinde om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen
- om de persoonlijke ontwikkeling te bevorderen en te stimuleren, en medewerkers deel te laten nemen aan (online) testen en testresultaten te kunnen genereren
- registreren van vrijwilligers en het contact onderhouden
- informeren over de voortgang van uw sollicitatie
Hoe lang bewaart Tellus mijn persoonsgegevens?
We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig. Ons streven is om persoonsgegevens te vernietigen zodra we deze niet meer nodig hebben om onze doelen te realiseren. Tellus is wettelijk verplicht sommige gegevens uit het personeelsdossier een bepaalde tijd te bewaren. Voor sommige gegevens uit het personeelsdossier bestaan geen wettelijke bewaartermijnen. Voor die gegevens geldt over het algemeen een bewaartermijn van 2 jaar nadat het dienstverband is beëindigd. Zijn de gegevens al eerder niet meer nodig? Dan dient Tellus ze direct te verwijderen. Meer informatie over bewaartermijnen is op te vragen bij de afdeling HRM van Tellus.
Contact
Voor informatie en vragen kunt u altijd bellen, mailen of langskomen op één van onze locaties.
Het algemene e-mailadres van Zorggroep Tellus is info@zorggroeptellus.nl
Locatie De Lichtboei
IJsselmeerstraat 2
1784 MA Den Helder
T (0223) 63 85 00
F (0223) 63 37 14
Locatie De Groene Vecht
Vechtstraat 250
1784 TG Den Helder
T (0223) 68 59 20
F (0223) 68 59 59
Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlZorggroep Tellus is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie.
Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend.